Presentació

Els panells que ara presentem conformen un ample panorama de la literatura valenciana en els darrers setanta o vuitanta anys, amb un èmfasi especial en les obres escrites i publicades en els anys que portem d’aquest segle XXI. Dels dèsset panells de l’exposició, vuit estan dedicats a la narrativa; dos a l’assaig; dos al teatre; i cinc a la poesia; en alguns casos de manera completa i uniforme, en altres barrejant els gèneres perquè ho demana d’alguna manera l’obra que inicia el panell o simplement per posar de manifest la no sujecció a normes preestablertes.

Cada panell conté onze llibres i està iniciat per una obra literària considerada molt important en la literatura del país, com les dels tres primers panells, per exemple, o importants en un període determinat o en la trajectòria del seu autor. Comptat i debatut, totes tenen una certa representativitat en les nostres lletres, tot i que en molts casos podrien sense cap problema ser substituïdes per altres obres de l’autor o d’altres autors. En el fons es tracta d’una invitació a la lectura d’aquestes gairebé 190 obres literàries, o de les obres en general que s’escriuen en la nostra llengua. Un corpus i una entrega a l’escriptura que a hores d’ara compta amb gairebé un miler d’escriptors dedicats a les lletres del país –incloent-hi els autors de literatura infantil i juvenil que, per raons d’espai i d’operativitat, no han estat inclosos en l’exposició. És molt, no ho dubtem; tenim els escriptors, tenim els editors i llibreters. Ens falta una premsa que se’n faça ressò, una normalitat institucional, un major nombre de lectors en un país que es distingeix dissortadament per un baixíssim índex de lectura.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X